Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatására Zalaegerszeg

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése többször módosított

29/2001. (X. 26.) sz. önkormányzati rendelete

az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot

célzó felújításának támogatásáról

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

Bevezető

 

1. §[1]

 

(1)[2]      Az iparosított technológiával (panel, blokk, alagútzsalu, öntöttfalas, vasbeton vázas és egyéb előregyártott technológia) épült, minimum 4 lakásból álló lakóépületek energiatakarékos felújításához, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek, valamint közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerűsítéséhez, felújításához  állami és önkormányzati támogatás vehető igénybe.

(2)[3]     

a.)  központi költségvetés: maximum a bekerülési költség 1/3-a, de lakásonként legfeljebb 400.000.-Ft,

b.)  települési önkormányzat: a költségvetésben erre a célra rendelkezésre álló összegtől függően, maximum a bekerülési költség 1/3-a, de lakásonként legfeljebb 400.000.-Ft,

c.)  tulajdonos/ok: minimum a bekerülési költség 1/3-a.

 

(3)       A támogatásra irányuló pályázati eljárás két lépcsős:

 

a.)[4] első lépcsőben az önkormányzat ír ki pályázatot az (1) bekezdésben meghatározott körben. A pályázati felhívást az 1. sz. melléklet tartalmazza.

b.) második lépcsőben az önkormányzat nyújt be pályázatot az állami támogatás elnyerése céljából.

 

Általános rendelkezés

 

2. §

 

(1)   E rendelet célja az 1. §-ban meghatározott támogatás feltételeinek meghatározása.

 

(2)[5]      E rendelet hatálya kiterjed Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő, 1. § (1) bekezdés szerinti technológiával megvalósult, legalább 4 lakásos lakóépületekre és a lakóépületek környezetére.

 

Támogatási feltételek

 

3. §

 

(1)   Az önkormányzati támogatás feltétele, hogy a lakóépület felújítását, korszerűsítését az állam is támogassa. [6]

 

(2)   Pályázatot nyújthatnak be a lakásszövetkezetek és a társasházi közösségek (továbbiakban: pályázó) a felújítással érintett lakások tulajdonosainak (továbbiakban: támogatott) egyhangú (100 %) határozata alapján.

 

(3)   Az önkormányzati támogatás egyszer megítélt összeg, ha a pályázatban szereplő összegtől eltérő, pótlólagos költségek merülnek fel, akkor annak megfizetésére a pályázó, illetve a támogatott köteles, az nem növelheti az állami és az önkormányzati támogatás összegét.

 

(4)   Sikeres pályázat esetén az önkormányzat a támogatottal támogatási szerződést köt, melynek feltétele, hogy a pályázó saját forrásait az önkormányzat által megjelölt, elkülönített számlára utalja át.

 

(5) [7]

 

(6)[8]      A pályázatban a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség tartalmazhatja a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban a pályázó vagy a lakástulajdonosok által befogadott és igazoltan kiegyenlített tervezési, szakértői, engedélyezési költségeket beleértve a pályázat elkészítésének költségeit is; a közbeszerzési eljárás költségeit amennyiben a pályázat szerinti beruházás a Kbt. hatálya alá esik; a kivitelezés költségeit; a kivitelezés folyamatos műszaki ellenőrzésének és a beruházás műszaki átadás-átvételének költségeit; védett állatok megléte esetén az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság által előírt munkálatok költségeit, valamint a felsorolt költségek általános forgalmi adóját.

 

Pályázati feltételek

 

4. §

 

(1)   A pályázónak a szükséges saját erő meglétét hitelt érdemlő dokumentummal igazolnia kell (lakógyűlési határozat, banki igazolás).

 

(2)   A pályázó saját erejeként készpénz vehető figyelembe, melynek forrása lehet az épület felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, valamint bankhitel.

 

(3)   A pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházáshoz támogatás nem igényelhető.

 

(4)   A lakóépületben elhelyezkedő, nem lakáscélú helyiségek felújítására, korszerűsítésére önkormányzati támogatás nem igényelhető.

 

5. §

 

Támogatás teljes épületre vagy annak dilatációval határolt részére nyújtható.

 

A támogatás formája, mértéke

 

6. §

 

(1)  Az önkormányzati támogatás egyszeri, vissza nem térítendő formában nyújtható.

 

(2)[9]      Az önkormányzati támogatás az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott keretösszeg erejéig nyújtható.

 

Támogatható felújítások, korszerűsítések

 

7. §[10]

 

(1)[11]  Támogatás az alábbi célokra nyújtható:

 

a)   Utólagos hőszigetelési feladatok

1.      Az épület külső nyílászáróinak szigetelése vagy cseréje a lakások, lépcsőházak, valamint az egyéb közös, fűtött helyiségek (pl. közös tárolók stb.) külső nyílászáróinak szigetelése vagy cseréje 100%-ban, és a zárófödém teljes felületének (fölső síkjának) hőszigetelése (hő- és vízszigetelése, ha az épület lapos tetős szerkezetű), vagy az első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése, amennyiben az első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel (például pince, garázs stb.) érintkezik.

 

2.      Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése.

 

3.      Az épület külső nyílászáróinak szigetelése, és/vagy cseréje a lakások legalább 90%-ában, amennyiben az épület külső falszerkezete a pályázat benyújtásakor már kielégíti, illetve a pályázat keretében elvégzett hőszigetelési munkálatok eredményeképpen fogja teljesíteni az érvényben lévő hőtechnikai előírásokat, valamint a nyílászáró cseréhez kapcsolódó szakipari fal cseréje, ha az a nyílászáróval együtt elválaszthatatlan szerkezeti egységet alkot.

 

4.      Az épület egy, vagy mindkét, külső végfalának hőszigetelése.

 

5.      Lapos tetővel rendelkező épület esetén a tető teljes felületének hő- és vízszigetelése, vagy magas tetővel rendelkező épület esetén az utolsó fűtött lakószint feletti födém (felső síkjának) hőszigetelése.

 

6.      Az első fűtött lakószint alatti (pince feletti és/vagy árkád) födém hőszigetelése, amennyiben az első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel (például pince, garázs stb.) érintkezik.

 

A fenti a) pont alatt felsorolt, arab számokkal jelölt pontokban megjelölt munkálatok bármelyikére – egy pályázatban többre is – lehet pályázni, de az ott felsorolt munkálatokat teljes körűen el kell végezni.

 

b)   Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, (energiamegtakarítást eredményező) felújítása.

 

1.      Meglévő központi fűtési berendezések és rendszerek, valamint a hőleadók és a fűtésszabályozók korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje. Nem támogatható a távfűtőművek tulajdonában lévő berendezések korszerűsítése, cseréje.

 

2.      Hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje.

 

3.      Épületek közös részein elhelyezett, illetve azokon áthaladó villamos kapcsoló-, biztosító-, főelosztó berendezés, valamint a lakások mérőórájáig kiépített méretlen elosztóhálózat és világítási hálózat korszerű berendezésekre történő cseréje.

 

4.      Az épület valamennyi felvonójának korszerűsítése, illetve szükség esetén cseréje.

 

5.      Szellőző rendszerek felújítása, korszerűsítése.

 

6.         Épületgépészet

   6.1       A meglévő fűtési rendszerek (táv-, tömbfűtés stb.) fűtési energiafogyasztás-szabályozásának és a fűtési energiafogyasztáshoz igazodó díjfizetés műszaki feltételeinek biztosítása, és a fűtési hálózat ezekhez szükséges átalakítása:

a)      lakásokban lévő hőleadók (radiátorok), valamint a csatlakozó szelepek korszerű, a hőfogyasztás egyedi szabályozását helyiségenként lehetővé tevő termosztatikus szelepekre történő cseréje;

b)      a lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők és/vagy költségmegosztók) lakásonkénti beszerelése;

c)   az épület közös tulajdonát képező fűtési rendszernek az a) és b) pontban megjelölt munkálatokhoz kapcsolódó átalakítása, ezen belül:

ca) strangszabályozó szelepek beépítése, vagy cseréje;

cb) az egycsöves fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása.

 

6.2  A használati hideg- és melegvíz fogyasztásának lakásonkénti egyedi mérését lehetővé tevő mérőórák felszerelése.

 

A b) 6.2 pontban felsorolt munkálatok csak a b) 6.1 pontban jelzett munkálatok elvégzésével együtt támogathatók.

 

 

c) Lakóépületek közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerűsítése, felújítása, abban az esetben, ha az épület hőszigetelése az érvényben lévő hőtechnikai előírásoknak megfelel.

 

1.  Lakóépületek közvetlen környezetében utak korszerűsítése, felújítása.

 

2.  Lakóépületek közvetlen környezetében játszóterek korszerűsítése, felújítása.

 

3.  Lakóépületek közvetlen környezetében parkolók korszerűsítése, felújítása.

 

4.    Lakóépületek közvetlen környezetében parkok korszerűsítése, felújítása.

 

(2)[12]     Az (1) bekezdés b) és c) pontjában megjelölt munkálatok bármelyikére – egy pályázatban többre is – lehet pályázni, de az ott felsorolt munkálatokat teljes körűen el kell végezni.

 

(3)  Közvetlen környezet alatt értendő a pályázat szempontjából az a telek, amelyen az épület elhelyezkedik, beleértve a telekhatár mellett közterületen már meglévő járdákat, közutakat, parkokat, játszótereket, parkolókat, stb. A pályázattal érintett területnek az önkormányzat vagy/és a lakóközösség kizárólagos tulajdonában kell lennie.

 

Pályázat tartalma, benyújtásának határideje, helye

 

8. §[13]

 

(1)  A pályázat tartalmát, benyújtásának határidejét és helyét jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott pályázati felhívás határozza meg.

 

(2) A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat) a Polgármesterhez kell benyújtani. A pályázat benyújtásakor pályázati díjat nem kell fizetni.

 

Pályázatok elbírálása

 

9. §

 

(1)[14]     Hiányosan benyújtott pályázatok esetében hiánypótlásra van lehetőség, amelynek a felszólító levél kézhezvételét követő 5 napon belül kell eleget tenni.

 

(2)  A pályázatok értékelését a Polgármesteri Hivatal egy köztisztviselőjéből, a Gazdasági Bizottság, valamint a Műszaki Bizottság egy-egy tagjából álló előkészítő munkacsoport végzi.[15]

 

(3)  A munkacsoport akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

 

(4)[16]     A bírálati szempontokat a pályázati felhívás tartalmazza.

 

(5)  [17]

 

(6) A támogatások odaítéléséről a Közgyűlés dönt, melyről a pályázót értesíti.

 

A felújítások műszaki ellenőrzése és finanszírozása

 

10. §[18]

 

 

A támogatás folyósításának rendje

 

11. §[19]

 

 

12. §

 

E rendelet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönyében való közzététele napján lép hatályba.

 

A 12/2002. (V.17.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2002. május 17-én lépnek hatályba.

 

A 17/2005. (V.06.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2005. május 6-án lépnek hatályba.

 

A 39/2005. (IX.23.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2005. szeptember 23-án lépnek hatályba.

 

A 23/2006. (VI.15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2006. június 15-én lépnek hatályba.

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk.

jegyző

 

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester

 

1. sz. melléklet[20]

 

Pályázati felhívás

 

az iparosított technológiával épült lakóépületek

energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatására

(Kódszám: LKFT-2006-LA-2)

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter által meghirdetett LKFT-2006-LA-2 pályázati felhíváshoz kapcsolódva nyilvános pályázatot hirdet az iparosított technológiával épült, legalább 4 lakásos lakóépületek energiatakarékos felújításának, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek, valamint közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerűsítésének, felújításának támogatására.

 

 

A támogatás célja: az iparosított technológiával épült lakóépületek (a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntöttfalas, a vasbeton vázas és egyéb előregyártott technológiával épült lakóépületek) energiatakarékos felújítása, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek, az épületek környezetének korszerűsítése, felújítása.

 

Pályázók köre: pályázatot nyújthatnak be a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő lakásszövetkezeti és társasházi közösségek.

 

Pályázati feltételek: Pályázat minimum 4 lakást tartalmazó iparosított technológiával épült teljes épületre, illetve dilatációval határolt épületrészre vagy egy teljes épület környezetére nyújtható be. Pályázni lakóépületenként lehet.

 

 

Támogatás igényelhető:

 

a)   Utólagos hőszigetelési feladatok

1.   Az épület külső nyílászáróinak szigetelése vagy cseréje a lakások, lépcsőházak, valamint az egyéb közös, fűtött helyiségek (pl. közös tárolók stb.) külső nyílászáróinak szigetelése vagy cseréje 100%-ban, és a zárófödém teljes felületének (fölső síkjának) hőszigetelése (hő- és vízszigetelése, ha az épület lapos tetős szerkezetű), vagy az első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése, amennyiben az első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel (például pince, garázs stb.) érintkezik.

 

2.   Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése.[21]

 

3.   Az épület külső nyílászáróinak szigetelése, és/vagy cseréje a lakások legalább 90%-ában, amennyiben az épület külső falszerkezete a pályázat benyújtásakor   már kielégíti, illetve a pályázat keretében elvégzett hőszigetelési munkálatok eredményeképpen fogja teljesíteni az érvényben lévő hőtechnikai előírásokat[22], valamint a nyílászáró cseréhez kapcsolódó szakipari fal cseréje, ha az a nyílászáróval együtt elválaszthatatlan szerkezeti egységet alkot[23].

 

4    Az épület egy, vagy mindkét, külső végfalának hőszigetelése.

 

5.   Lapos tetővel rendelkező épület esetén a tető teljes felületének hő- és             vízszigetelése, vagy magas tetővel rendelkező épület esetén az utolsó fűtött                      lakószint feletti födém (felső síkjának) hőszigetelése.

 

6.   Az első fűtött lakószint alatti (pince feletti és/vagy árkád) födém hőszigetelése,        amennyiben az első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel (például       pince, garázs stb.) érintkezik.

 

A fenti a) pont alatt felsorolt, arab számokkal jelölt pontokban megjelölt munkálatok bármelyikére – egy pályázatban többre is – lehet pályázni, de az ott felsorolt munkálatokat teljes körűen el kell végezni.

 

b)   Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, (energiamegtakarítást eredményező) felújítása[24],

 

1.    Meglévő központi fűtési berendezések és rendszerek, valamint a hőleadók és a         fűtésszabályozók korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje. Nem támogatható a távfűtőművek tulajdonában lévő berendezések korszerűsítése, cseréje.

 

2.    Hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítése,            energiatakarékos berendezésekre történő cseréje.

 

3.    Épületek közös részein elhelyezett, illetve azokon áthaladó villamos kapcsoló-,         biztosító-, főelosztó berendezés, valamint a lakások mérőórájáig kiépített méretlen        elosztóhálózat és világítási hálózat korszerű berendezésekre történő cseréje.

 

4.    Az épület valamennyi felvonójának korszerűsítése, illetve szükség esetén cseréje.

 

5.    Szellőző rendszerek felújítása, korszerűsítése.

 

6.   Épületgépészet

6.1.      A meglévő fűtési rendszerek (táv-, tömbfűtés stb.) fűtési energiafogyasztás-szabályozásának és a fűtési energiafogyasztáshoz igazodó díjfizetés műszaki feltételeinek biztosítása, és a fűtési hálózat ezekhez szükséges átalakítása:

a)   lakásokban lévő hőleadók (radiátorok), valamint a csatlakozó szelepek      korszerű, a hőfogyasztás egyedi szabályozását helyiségenként lehetővé tevő termosztatikus szelepekre történő cseréje;

b)  a lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők és/vagy költségmegosztók) lakásonkénti beszerelése;

c)   az épület közös tulajdonát képező fűtési rendszernek az a) és b) pontban megjelölt munkálatokhoz kapcsolódó átalakítása, ezen belül:

ca) strangszabályozó szelepek beépítése, vagy cseréje;

cb) az egycsöves fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása.

 

6.2  A használati hideg- és melegvíz fogyasztásának lakásonkénti egyedi mérését lehetővé tevő mérőórák felszerelése.

 

A b) 6.2 pontban felsorolt munkálatokat csak a b) 6.1 pontban jelzett munkálatok elvégzésével együtt támogathatók.

 

Kizárólag a b) 6. pontban felsorolt munkálatokra önálló pályázatot nyújthatnak be a társasházak és lakásszövetkezetek is, amennyiben önálló adószámmal rendelkeznek.

 

c) Lakóépületek közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerűsítése, felújítása, abban az esetben, ha az épület hőszigetelése az érvényben lévő hőtechnikai előírásoknak megfelel.[25]

 

1.  Lakóépületek közvetlen környezetében utak korszerűsítése, felújítása.

 

2.  Lakóépületek közvetlen környezetében játszóterek korszerűsítése, felújítása.

 

3.  Lakóépületek közvetlen környezetében parkolók korszerűsítése, felújítása.

 

5.    Lakóépületek közvetlen környezetében parkok korszerűsítése, felújítása.

 

Közvetlen környezet alatt a pályázat szempontjából a következő értendő: az a telek, amelyen az épület elhelyezkedik, beleértve a telekhatár melletti közterületen már meglévő járdákat, közutakat, parkokat, játszótereket, parkolókat (stb.). A pályázattal érintett területnek a pályázó önkormányzat vagy/és a lakóközösség kizárólagos tulajdonában kell lennie.

 

A b) és c) pont alatt felsorolt, arab számokkal jelölt pontokban megjelölt munkálatok bármelyikére - egy pályázatban többre is - lehet pályázni, de az ott felsorolt munkálatokat teljes körűen el kell végezni.

A program megvalósítása során kizárólag az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerinti megfelelőségi igazolással rendelkező anyagokat, termékeket lehet felhasználni, a beépítésre kerülő anyagok tekintetében a gyártó cég nevére kiállított ÉME tanúsítvánnyal kell rendelkezni.

 

Pályázattal elnyerhető támogatások:

 

      A költségmegosztás a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség          vonatkozásában a következő:

települési önkormányzat         maximum a bekerülési költség 1/3-a de,

                                                           nem haladhatja meg a 400.000 Ft-/lakás összeget, illetve összességében az e célra a közgyűlés által az adott évi pályázatokra jóváhagyott keretösszeget.

tulajdonos/ok              minimum a bekerülési költség 1/3-a

központi költségvetés maximum a bekerülési költség 1/3-a, de

                                               nem haladhatja meg a 400.000 Ft-/lakás összeget

 

A támogatásra irányuló pályázati eljárás kétlépcsős rendszerű, melynek

 

-          Első lépcsőjében az önkormányzat ír ki pályázatot iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának, valamint a lakóépületek környezete felújításának önkormányzati támogatására. A lakóközösségek pályázatukat az önkormányzat felé nyújtják be.  

 

-          Második lépcsőben az önkormányzat nyújtja be a pályázatot az állami támogatás elnyerésére olyan lakóépületek és környezetük felújításához, amelynek pályázatát az önkormányzat elfogadta.

 

      A pályázónak a teljes felújítási költség és a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség megosztását a pályázatában be kell mutatnia.

 

Teljes felújítási költség: Teljes felújítási költség alatt az egyidőben elvégezni tervezett munkálatok általános forgalmi adót is magában foglaló költségeit kell érteni, beleértve a pályázat által nem támogatható ráfordításokat is.

      A pályázatban a támogatás szempontjából elismerhető beruházási költség tartalmazhatja az energia-megtakarítást eredményező felújítás, korszerűsítés szakértői költségeit, a felmérési terv készítése (ha az épület tervei nem állnak rendelkezésre), tervezési és engedélyezési költségeit (ha a beruházás építési engedélyköteles), a közbeszerzési eljárás költségeit, a kivitelezés, a kivitelezés műszaki ellenőrzésének költségeit, védett állatok megléte esetén az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság által előírt munkálatok költségeit, valamint a felsorolt költségek általános forgalmi adóját.

Támogatásból nem fedezhető költségek, ugyanazon épületben lévő nem lakáscélú ingatlanok energia megtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésének, a lakások és a nem lakáscélú ingatlanok energia megtakarítást nem eredményező felújítási munkálatainak, valamint a pályázat elkészítéséhez kapcsolódó ráfordításoknak az általános forgalmi adót is tartalmazó költségei. A támogatásból nem fedezhető munkálatok a támogatott programmal egy időben – a lakástulajdonosok terhére – elvégezhetők.

(A pályázat szempontjából nem minősül lakáscélúnak az a helyiség és a közös tulajdoni hányadból ezen helyiségeket megillető arányos rész, mely az ingatlan-nyilvántartásban nem lakásként van nyilvántartva, pl.: üzletek, irodák, raktárak és az ezen helyiségekhez tartozó garázsok.)

 

A lakástulajdonosok – az adott épület esetében - részben vagy egészben átvállalhatják az egyes tulajdonost érintő saját részt, illetve az önkormányzatot terhelő részt.

Az önkormányzati támogatás feltétele, hogy a felújítást, korszerűsítést az állam is támogassa.

Az önkormányzati támogatás egyszeri, vissza nem térítendő formában, az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg erejéig nyújtható. A támogatás egyszer megítélt összeg, ha a pályázónak (lakástulajdonosok) a pályázatban megjelölttől eltérő, pótlólagos költségei merülnek fel, akkor azok megfizetésére a pályázó (lakástulajdonosok) köteles, az önkormányzati és állami támogatás összege nem emelkedik. Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az önkormányzati és állami támogatás összege ezzel arányosan csökken.

A pályázatban igényeltnél alacsonyabb összegű támogatásról nem hozható döntés. A döntés vagy minden pénzügyi paraméterével együtt támogatja a pályázatot, vagy elveti azt.

 A pályázónak a szükséges saját erő meglétét hitelt érdemlő dokumentummal igazolnia kell (lakógyűlési határozat, banki igazolás). A lakástulajdonosok saját erejeként figyelembe vehető készpénz, az épület felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, valamint bankhitel. A pályázó lakóközösségnek közgyűlési, illetve taggyűlési határozatot kell hoznia arról, hogy nyertes pályázat esetén a készpénzben általa vállalt saját erőt elkülöníti és a pályázat szerinti munkálatok elvégzéséhez a munkaterületet biztosítja.

Sikeres pályázat esetén az önkormányzat a támogatottal támogatási szerződést köt, melynek feltétele, hogy a pályázó saját forrásait az önkormányzat által megjelölt, elkülönített számlára utalja át.

 

A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje:

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványokon, számítógépen kitöltve nyújtható be. A formanyomtatvány sem tartalmában sem alakjában nem változtatható.

 

A pályázat részletes feltételeit és a pályázati formanyomtatványokat az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról szóló többször módosított 29/2001. (X.26.) sz. önkormányzati rendelet tartalmazza.

A pályázatot a rendeletben közölteknek megfelelően, hiánytalanul és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat) a Polgármesterhez lehet benyújtani 2006. július 31-ig. Az 1. 2. 2/A. számú mellékleteket elektronikus formában is kérjük mellékelni. A határidőt követően benyújtott pályázatok az elbírálásból kizárásra kerülnek.

 

Amennyiben a határidőre beérkezett pályázatok esetében hiányzó adatok, dokumentumok, vagy tisztázatlan kérdések merülnek fel, az Önkormányzat , a beérkezéstől számított 5 napon belül hiánypótlásra szólítja fel a pályázót, 5 napos határidő kitűzésével, a hiánypótlás tárgyának meghatározásával.

A hiánypótlás keretében az előírt dokumentum egyszeri alkalommal pótolható. A határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak.

A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat kizárását eredményezi.


 

Az elbírálás szempontrendszere

 

A pályázaton csak a formailag és tartalmilag megfelelő pályázatok kaphatnak támogatást. A pályázatok pontozásos rendszer alapján kerülnek értékelésre és rangsorolásra. A pontozási rendszer a következő ismérveket értékeli:

 

1. az épület életkora

max. 10 pont

2. a pályázattal érintett lakások száma

max. 10 pont

3. a tervezett fajlagos energia-megtakarítás mértéke (GJ/lm3/év)

max. 20 pont

4. a beruházás gazdaságossága (megtérülési idő)

max. 15 pont

5. kapott-e már korábban a lakóépület felújításra állami támogatást.

  max.   5 pont

6. az önkormányzatot terhelő rész részben vagy teljesen történő átvállalása

max. 40 pont

összesen

100 pont

 

A pályázat postai úton vagy személyesen is benyújtható.

Postai úton a pályázatokat ajánlott küldeményként, zárt borítékban a következő címre kell beküldeni:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere

8900 Zalaegerszeg

Kossuth Lajos u. 17-19.

 

A borítékon fel kell tüntetni a pályázat megnevezését, a pályázó nevét, címét, a pályázattal érintett épület címét.

A pályázat benyújtásának időpontja: a boríték vagy csomag postára történő feladásának időpontja.

A személyesen benyújtott pályázatot a ZMJV Önkormányzata Városfejlesztési és Tervezési Osztályán kell érkeztetni. A pályázat benyújtásának időpontja: az érkeztetés időpontja.

A pályázat benyújtásakor pályázati díjat nem kell fizetni.

A pályázatok értékelését a rendeletben meghatározott munkabizottság végzi és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt a pályázatok támogatásáról, melyről a pályázókat írásban értesíti.

A pályázathoz szükséges adatlapok, pályázati útmutató és bővebb információ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Tervezési Osztályán kérhető Tel: (92) 502-162, 502-100/428 mellék

 

 

Mellékletek: 

            1. számú melléklet – összefoglaló adatlap

 

            2. számú melléklet – adatlap az épület állapotáról és a tervezett felújításokról

 

            2/A  számú melléklet – műszaki adatlapok

            3. számú melléklet – kötelező műszaki dokumentumok

            4. számú határozat – társasházi közgyűlési határozat-kivonat

            5. számú melléklet – egyéb kötelező dokumentumok


 

[1] A 17/2005. (V.06.) sz. rendelet 1. §-a mód.

[2] A 23/2006. (VI.15.) sz. rendelet 1. §-a mód.

[3] A 23/2006. (VI.15.) sz. rendelet 1. §-a mód.

[4] A 23/2006. (VI.15.) sz. rendelet 1. §-a mód.

[5] A 23/2006. (VI.15.) sz. rendelet 2. §-a mód.

[6] A 17/2005. (V.06.) sz. rendelet 3. § (1) bek. mód.

[7] Hatályon kívül helyezte a 23/2006. (VI.15.) sz. rendelet 9. §-a

[8] A 23/2006. (VI.15.) sz. rendelet 3. §-a mód.

[9] A 23/2006. (VI.15.) sz. rendelet 4. §-a mód.

[10] A 17/2005. (V.06.) sz. rendelet 4. §-a mód.

[11] A 23/2006. (VI.15.) sz. rendelet 5. §-a mód.

[12] A 23/2006. (VI.15.) sz. rendelet 5. §-a mód.

[13] A 23/2006. (VI.15.) sz. rendelet 6. §-a mód.

[14] A 23/2006. (VI.15.) sz. rendelet 7. §-a mód.

[15] A 17/2005. (V.06.) sz. rendelet 6. § (1) bek. mód.

[16] A 23/2006. (VI.15.) sz. rendelet 7. §-a mód.

[17] Hatályon kívül helyezte a 23/2006. (VI.15.) sz. rendelet 9. §-a.

[18] Hatályon kívül helyezte a 23/2006. (VI.15.) sz. rendelet 9. §-a.

[19] Hatályon kívül  helyezte a 23/2006. (VI.15.) sz. rendelet 9. §-a.

[20] A 23/2006. (VI.15.) sz. rendelet 8. §-a mód.

[21]     Csak panelhézag tömítésre nem lehet pályázatot benyújtani!

[22]     A pályázathoz mellékelni kell a vonatkozó hőtechnikai előírásoknak való megfelelőséget igazoló hőtechnikai számítást.

[23]     Nyílászáró csere vagy hőszigetelés esetén, ha gáztüzelő berendezés van a lakásban, akkor a területileg illetékes gázszolgáltató engedélye szükséges, ha nincs gáztüzelő berendezés, akkor a tervezőnek nyilatkoznia kell, hogy a beavatkozás után a lakások légcseréje megfelelő lesz. Amennyiben a pályázattal érintett lakóépület külső nyílászáróinak legalább a lakások 90%-át érintő cseréje már korábban, e pályázat keretében megvalósult, a fennmaradó - bizonyítottan a korábbi pályázat tárgyát nem képező -, nyílászárók cseréjére is lehet pályázatot benyújtani.

[24]             A lakásokban lévő energiamegtakarítást nem eredményező gépészeti berendezési tárgyak cseréjéhez, korszerűsítéséhez állami támogatás nem nyújtható.

[25]     Erre a pontra több szekciós épület esetében csak akkor lehet pályázni, ha a szükséges feltételeknek az egész (több szekciós épület) megfelel. Csak meglévő járdák, utak, parkok, játszóterek és parkolók korszerűsítése, felújítása támogatható, újak építése nem. Korszerűsítés pl. a parkok, a játszóterek berendezési tárgyainak cseréje, valamint az utak és pakolók burkolatának cseréje.

 

For

Forrás: www.zalaegerszeg.hu/zeg-portal/document/2/1/3/5/.../ipartech.rtf

 

 

Eladó ingatlan, lakás, családi ház Zalaegerszeg

Ingatlan Zalaegerszeg

 

 

 

 


 

 

INGATLAN ÉS HITELVONAL: 92/326-369, 06/30/3140123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004. szeptember 15. óta Ön a látogatónk